Có 1 kết quả:

huáng zhǒng rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) yellow man
(2) Mongoloid (old term)