Có 1 kết quả:

huáng lǜ

1/1

huáng lǜ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

yellow-green

Một số bài thơ có sử dụng