Có 1 kết quả:

huáng lǜ sè

1/1

huáng lǜ sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

yellow green