Có 1 kết quả:

huáng lǜ bēi

1/1

huáng lǜ bēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) flavescent bulbul (Pycnonotus flavescens)