Có 1 kết quả:

huáng xiōng wú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-breasted bunting (Emberiza aureola)