Có 1 kết quả:

huáng yāo xiǎng mì liè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-rumped honeyguide (Indicator xanthonotus)