Có 1 kết quả:

huáng fù guān bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-throated bulbul (Alophoixus flaveolus)