Có 1 kết quả:

huáng fù zhuó huā niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄈㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-bellied flowerpecker (Dicaeum melanoxanthum)