Có 1 kết quả:

huáng fù shān què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-bellied tit (Pardaliparus venustulus)