Có 1 kết quả:

huáng fù liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Tickell's leaf warbler (Phylloscopus affinis)