Có 1 kết quả:

huáng fù shù yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-bellied bush warbler (Horornis acanthizoides)