Có 1 kết quả:

huáng fù wēng yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-bellied warbler (Abroscopus superciliaris)