Có 1 kết quả:

huáng fù liù

1/1

huáng fù liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) buff-bellied pipit (Anthus rubescens)