Có 1 kết quả:

huáng tuǐ yú xiāo ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨㄟˇ ㄩˊ ㄒㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) tawny fish owl (Ketupa flavipes)