Có 1 kết quả:

huáng jiāo

1/1

huáng jiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) yellow gum
(2) xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener)