Có 1 kết quả:

huáng tún bēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown-breasted bulbul (Pycnonotus xanthorrhous)