Có 1 kết quả:

huáng liǎn pó

1/1

Từ điển Trung-Anh

faded old woman