Có 1 kết quả:

huáng sè ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) yellow (color)
(2) pornographic

Một số bài thơ có sử dụng