Có 1 kết quả:

huáng huā nǚ

1/1

huáng huā nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) maiden
(2) virgin