Có 1 kết quả:

huáng huā lí mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

yellow rosewood