Có 1 kết quả:

huáng huā guī nǚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) maiden
(2) virgin

Một số bài thơ có sử dụng