Có 1 kết quả:

huáng huā yú

1/1

huáng huā yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) yellow croaker (fish)
(2) corvina