Có 1 kết quả:

huáng jiāng

1/1

huáng jiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

turmeric