Có 1 kết quả:

huáng chì sè

1/1

huáng chì sè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) golden colored
(2) yellow red