Có 1 kết quả:

huáng chì sè ㄏㄨㄤˊ ㄔˋ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) golden colored
(2) yellow red