Có 1 kết quả:

huáng méi

1/1

huáng méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

yellow enzyme