Có 1 kết quả:

huáng jīn wū

1/1

huáng jīn wū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. house made of gold
(2) fig. luxurious residence

Một số bài thơ có sử dụng