Có 1 kết quả:

huáng jīn shí dài ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄣ ㄕˊ ㄉㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

golden age