Có 1 kết quả:

huáng jiá mài jī ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄚˊ ㄇㄞˋ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) sociable lapwing (Vanellus gregarius)