Có 1 kết quả:

huáng jǐng zhuó mù niǎo ㄏㄨㄤˊ ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Darjeeling woodpecker (Dendrocopos darjellensis)