Có 1 kết quả:

huáng tǐ

1/1

huáng tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

corpus luteum (glands in female mammals producing progesterone)