Có 1 kết quả:

huáng yú

1/1

huáng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

yellow croaker (fish)

Một số bài thơ có sử dụng