Có 1 kết quả:

huáng péng

1/1

huáng péng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) oriole
(2) black-naped oriole (Oriolus chinensis)