Có 1 kết quả:

huáng yòu

1/1

huáng yòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Siberian weasel
(2) Kolinsky weasel
(3) Himalayan weasel