Có 1 kết quả:

huáng lóng bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

huanglongbing, citrus greening disease