Có 2 kết quả:

Huánghuáng
Âm Pinyin: Huáng, huáng
Tổng nét: 11
Bộ: huáng 黃 (+0 nét)
Lục thư: chỉ sự
Nét bút: 一丨丨一丨フ一丨一ノ丶
Thương Hiệt: TLWC (廿中田金)
Unicode: U+9EC4
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: hoàng, huỳnh
Âm Nôm: hoàng, huỳnh, vàng
Âm Nhật (onyomi): コウ (kō), オウ (ō)
Âm Nhật (kunyomi): き (ki), こ- (ko-)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: wong4

Tự hình 3

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

Huáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Huang or Hwang

Từ ghép 102

bù dào Huáng Hé xīn bù sǐ 不到黄河心不死Huáng Bīn hóng 黄宾虹Huáng Cháng yè 黄长烨Huáng Cháo 黄巢Huáng Cháo qǐ yì 黄巢起义Huáng Cháo zhī luàn 黄巢之乱Huáng dǎo 黄岛Huáng dǎo qū 黄岛区Huáng dì 黄帝Huáng dì Bā shí yī Nàn jīng 黄帝八十一难经Huáng dì Nèi jīng 黄帝内经Huáng dì zú 黄帝族Huáng Fēi hóng 黄飞鸿Huáng fù guǐ 黄父鬼Huáng Fù píng 黄富平Huáng gāng 黄冈Huáng gāng shì 黄冈市Huáng Guāng yù 黄光裕Huáng guǒ shù Dà Pù bù 黄果树大瀑布Huáng guǒ shù Pù bù 黄果树瀑布Huáng Hǎi 黄海Huáng Hǎi běi dào 黄海北道Huáng hǎi dào 黄海道Huáng Hǎi nán dào 黄海南道Huáng Hé 黄河Huáng hé Dà hé chàng 黄河大合唱Huáng Hé liú yù 黄河流域Huáng hè Lóu 黄鹤楼Huáng huā gāng qī shí èr liè shì 黄花岗七十二烈士Huáng huā gǎng 黄花岗Huáng huā gǎng qǐ yì 黄花岗起义Huáng huá shì 黄骅市Huáng huò 黄祸Huáng jiǎn 黄简Huáng Jiàn nán 黄建南Huáng jiào 黄教Huáng jīn 黄巾Huáng Jīn bǎo 黄金宝Huáng jīn Hǎi àn 黄金海岸Huáng Jīn huī 黄金辉Huáng jīn jūn 黄巾军Huáng jīn Mín biàn 黄巾民变Huáng jīn Qǐ yì 黄巾起义Huáng jīn zhī Luàn 黄巾之乱Huáng Jú 黄菊Huáng Kè qiáng 黄克强Huáng líng 黄陵Huáng líng xiàn 黄陵县Huáng liú 黄流Huáng liú zhèn 黄流镇Huáng lóng 黄龙Huáng lóng xiàn 黄龙县Huáng méi 黄梅Huáng méi xì 黄梅戏Huáng méi xiàn 黄梅县Huáng nán 黄南Huáng nán Zàng zú zì zhì zhōu 黄南藏族自治州Huáng nán zhōu 黄南州Huáng pí 黄陂Huáng pí qū 黄陂区Huáng piāo 黄漂Huáng píng 黄平Huáng píng xiàn 黄平县Huáng pǔ 黄埔Huáng pǔ 黄浦Huáng pǔ jiāng 黄浦江Huáng pǔ Jūn xiào 黄埔军校Huáng pǔ qū 黄埔区Huáng pǔ qū 黄浦区Huáng quán 黄泉Huáng shān 黄山Huáng shān qū 黄山区Huáng shān shì 黄山市Huáng shí 黄石Huáng shí gǎng 黄石港Huáng shí gǎng qū 黄石港区Huáng Shí gōng 黄石公Huáng Shí gōng Sān lüè 黄石公三略Huáng shí shì 黄石市Huáng Tāo 黄滔Huáng Tíng jiān 黄庭坚Huáng tíng Jīng 黄庭经Huáng tǔ dì 黄土地Huáng tǔ Gāo yuán 黄土高原Huáng Xìn 黄信Huáng Xīng 黄兴Huáng yán 黄岩Huáng yán Dǎo 黄岩岛Huáng yán qū 黄岩区Huáng Yǐ jìng 黄以静Huáng Zhōng 黄忠Huáng zhōu 黄州Huáng zhōu qū 黄州区Huáng Zōng xī 黄宗羲Huáng Zūn xiàn 黄遵宪mìng fù Huáng quán 命赴黄泉mìng guī Huáng quán 命归黄泉tiào jìn Huáng Hé xǐ bù qīng 跳进黄河洗不清Xià Huáng gōng 夏黄公Yán Huáng zǐ sūn 炎黄子孙zhí dǎo Huáng Lóng 直捣黄龙Zhōu Yú dǎ Huáng Gài 周瑜打黄盖

huáng

giản thể

Từ điển phổ thông

vàng, màu vàng

Từ điển trích dẫn

1. Cũng viết là 黃.

Từ điển Thiều Chửu

① Sắc vàng, sắc ngũ cốc chín. Ngày xưa lấy năm sắc chia sánh với năm phương. Màu vàng cho là sắc ở giữa, cho nên coi màu vàng là màu quý nhất. Về đời quân chủ các tờ chiếu mệnh đều dùng màu vàng, cho đến các đồ trang sức chỉ vua là được dùng màu vàng thôi.
② Huyền hoàng 玄黄 trời đất. Như huyền hoàng phẩu phán 玄黄剖判 lúc mới chia ra trời đất.
③ Người già lông tóc đều vàng, cho nên gọi là hoàng phát 黄髮 và hoàng củ 黄耇.
④ Trẻ con. Phép tính số dân của nhà Ðường 唐, cứ ba tuổi trở xuống là hoàng. Cho nên trẻ con gọi là hoàng khẩu 黄口.
⑤ Sắc loài kim (sắc vàng), cho nên vàng bạc gọi là hoàng bạch vật 黄白物.
⑥ Họ Hoàng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (Màu) vàng: 麥子都黃了 Lúa mì đã chín vàng rồi;
② [Huáng] Sông Hoàng, sông Hoàng Hà: 黃泛區 Vùng lụt sông Hoàng;
③ (khn) Thất bại: 買賣黃了 Mua bán thất bại rồi;
④ (văn) Trẻ con ba tuổi trở xuống: 黄口 (Số) trẻ con;
⑤ (văn) Xem 玄黄 [xuánhuáng];
⑥ [Huáng] (Họ) Hoàng, Huỳnh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Hoàng 黃.

Từ điển Trung-Anh

(1) yellow
(2) pornographic
(3) to fall through

Từ ghép 282

bā dǎn shēn miàn huáng 八疸身面黄bái máo huáng yuè 白旄黄钺cāng huáng 仓黄cāng huáng 苍黄chéng huáng 橙黄chūn huáng jú 春黄菊chūn huáng jú shǔ 春黄菊属cí huáng 雌黄cōng huáng 葱黄dà huáng 大黄dà huáng fēng 大黄蜂dà huáng guān zhuó mù niǎo 大黄冠啄木鸟dà huáng yú 大黄鱼dàn huáng 淡黄dàn huáng 蛋黄dàn huáng jiàng 蛋黄酱dàn huáng sù 蛋黄素dàn huáng yāo liǔ yīng 淡黄腰柳莺dì huáng 地黄èr huáng 二黄fǎn quàn huáng niú 返券黄牛Fēi huáng téng dá 飞黄腾达gōng huáng 宫黄hé huáng sù 核黄素Hé jì huáng pǔ 和记黄埔hēi guān huáng bēi 黑冠黄鹎hēi tóu huáng lí 黑头黄鹂hēi zhěn huáng lí 黑枕黄鹂hóng chéng huáng lǜ lán diàn zǐ 红橙黄绿蓝靛紫huā huáng 花黄huáng bái jiāo diǎn 黄白交点huáng bān 黄斑huáng bāo chē 黄包车huáng bǐng 黄饼huáng bò 黄柏huáng bò 黄檗huáng bù liū qiū 黄不溜秋huáng chì sè 黄赤色huáng dà xiān 黄大仙huáng dǎn 黄疸huáng dǎn bìng 黄疸病huáng dào 黄道huáng dào shí èr gōng 黄道十二宫huáng dèng dèng 黄澄澄huáng dì zhái jīng 黄帝宅经huáng dòu 黄豆huáng é yā què 黄额鸦雀huáng fēng 黄蜂huáng fù guān bēi 黄腹冠鹎huáng fù huā mì niǎo 黄腹花蜜鸟huáng fù jiāo yīng 黄腹鹪莺huáng fù jiǎo zhì 黄腹角雉huáng fù liǔ yīng 黄腹柳莺huáng fù liù 黄腹鹨huáng fù shān què 黄腹山雀huáng fù shàn wěi wēng 黄腹扇尾鹟huáng fù shù yīng 黄腹树莺huáng fù wēng yīng 黄腹鹟莺huáng fù zhuó huā niǎo 黄腹啄花鸟huáng gāng zhuó huā niǎo 黄肛啄花鸟huáng gǔ suǐ 黄骨髓huáng guā 黄瓜huáng guān zhuó mù niǎo 黄冠啄木鸟huáng hàn shé 黄颔蛇huáng hè bān 黄褐斑huáng hè sè 黄褐色huáng hóu 黄喉huáng hóu fēng hǔ 黄喉蜂虎huáng hóu què méi 黄喉雀鹛huáng hóu wú 黄喉鹀huáng hóu zào méi 黄喉噪鹛huáng huā 黄花huáng huā cài 黄花菜huáng huā cài dōu liáng le 黄花菜都凉了huáng huā gū niang 黄花姑娘huáng huā guī nǚ 黄花闺女huáng huā lí mù 黄花梨木huáng huā nǚ 黄花女huáng huā nǚ ér 黄花女儿huáng huā yòu nǚ 黄花幼女huáng huā yú 黄花鱼huáng hūn 黄昏huáng hūn liàn 黄昏恋huáng huò 黄祸huáng jí líng 黄鹡鸰huáng jiá mài jī 黄颊麦鸡huáng jiá shān què 黄颊山雀huáng jiāng 黄姜huáng jiàng 黄酱huáng jiāo 黄胶huáng jiǎo lǜ jiū 黄脚绿鸠huáng jiǎo sān zhǐ chún 黄脚三趾鹑huáng jiǎo yín ōu 黄脚银鸥huáng jīn 黄金huáng jīn dàng 黄金档huáng jīn fēn gē 黄金分割huáng jīn shí dài 黄金时代huáng jīn shí duàn 黄金时段huáng jīn wū 黄金屋huáng jīn zhōu 黄金周huáng jīng 黄精huáng jǐng fèng méi 黄颈凤鹛huáng jǐng nǐ là zuǐ què 黄颈拟蜡嘴雀huáng jǐng zhuó mù niǎo 黄颈啄木鸟huáng jiǔ 黄酒huáng jú 黄菊huáng là 黄蜡huáng lí 黄梨huáng lí 黄鹂huáng lián 黄连huáng liǎn 黄脸huáng liǎn pó 黄脸婆huáng liáng měi mèng 黄粱美梦huáng liáng mèng 黄粱梦huáng liáng yī mèng 黄粱一梦huáng lóng bìng 黄龙病huáng lǜ 黄绿huáng lǜ bēi 黄绿鹎huáng lǜ sè 黄绿色huáng lú 黄栌huáng má 黄麻huáng máo yā tou 黄毛丫头huáng méi 黄酶huáng méi jī wēng 黄眉姬鹟huáng méi lín què 黄眉林雀huáng méi liǔ yīng 黄眉柳莺huáng méi wú 黄眉鹀huáng niú 黄牛huáng niú piào 黄牛票huáng pái 黄牌huáng páo jiā shēn 黄袍加身huáng péng 黄鹏huáng pí 黄皮huáng piàn 黄片huáng piào lìng 黄嘌呤huáng qí 黄耆huáng qí 黄芪huáng qiū kuí 黄秋葵huáng qū méi 黄曲霉huáng qū méi dú sù 黄曲霉毒素huáng qū méi jūn 黄曲霉菌huáng què 黄雀huáng rè bìng 黄热病huáng rè bìng dú 黄热病毒huáng sè 黄色huáng sè shū kān 黄色书刊huáng sè zhà yào 黄色炸药huáng shàn 黄蟮huáng shàn 黄鳝huáng shū 黄书huáng shǔ láng 黄鼠狼huáng shǔ láng gěi jī bài nián 黄鼠狼给鸡拜年huáng shǔ láng gěi jī bài nián , méi ān hǎo xīn 黄鼠狼给鸡拜年,没安好心huáng shuǐ 黄水huáng shuǐ jīng 黄水晶huáng tǐ 黄体huáng tǐ qī 黄体期huáng tǐ tóng 黄体酮huáng tiě kuàng 黄铁矿huáng tóng 黄酮huáng tóng 黄铜huáng tóu jí líng 黄头鹡鸰huáng tǔ 黄土huáng tǔ bù lù tiān 黄土不露天huáng tǔ dì 黄土地huáng tǔ dì mào 黄土地貌huáng tuǐ yú xiāo 黄腿渔鸮huáng tún bēi 黄臀鹎huáng wěi yán 黄苇鳽huáng wén nǐ zhuó mù niǎo 黄纹拟啄木鸟huáng wú 黄鹀huáng xiōng liǔ yīng 黄胸柳莺huáng xiōng wú 黄胸鹀huáng xiōng zhī què 黄胸织雀huáng xuǎn 黄癣huáng yā 黄鸭huáng yán guì zhòu 黄炎贵胄huáng yáng 黄羊huáng yāo liǔ yīng 黄腰柳莺huáng yāo tài yáng niǎo 黄腰太阳鸟huáng yāo xiǎng mì liè 黄腰响蜜䴕huáng yè 黄页huáng yīng 黄莺huáng yóu 黄油huáng yòu 黄鼬huáng yú 黄鱼huáng yú chē 黄鱼车huáng yù 黄玉huáng yuán jiāo 黄原胶huáng yuán suān yán 黄原酸盐huáng zhì sǒu méi 黄痣薮鹛huáng zhōng huǐ qì wǎ fǔ léi míng 黄钟毁弃瓦釜雷鸣huáng zhǒng 黄种huáng zhǒng rén 黄种人huáng zhuǎ sǔn 黄爪隼huáng zuǐ bái lù 黄嘴白鹭huáng zuǐ hé yàn ōu 黄嘴河燕鸥huáng zuǐ jiǎo xiāo 黄嘴角鸮huáng zuǐ lán què 黄嘴蓝鹊huáng zuǐ lì zhuó mù niǎo 黄嘴栗啄木鸟huáng zuǐ qián niǎo 黄嘴潜鸟huáng zuǐ shān yā 黄嘴山鸦huáng zuǐ zhū dǐng què 黄嘴朱顶雀jiāng huáng 姜黄jiāng huáng sè 姜黄色jiāo huáng 娇黄jiāo huáng 焦黄jīn huáng 金黄jīn huáng lí 金黄鹂jīn huáng sè 金黄色jú huáng sè 橘黄色lí huáng pìn mǔ 骊黄牝牡lì huáng 蛎黄liàng huáng dēng 亮黄灯liú huáng 硫黄lú huā huáng què 芦花黄雀luǎn huáng 卵黄luǎn huáng guǎn 卵黄管luǎn huáng náng 卵黄囊luǎn huáng xiàn 卵黄腺má huáng 麻黄má huáng jiǎn 麻黄碱má huáng sù 麻黄素Mǎn chéng jìn dài huáng jīn jiǎ 满城尽带黄金甲mǐ huáng 米黄miàn cháo huáng tǔ bèi cháo tiān 面朝黄土背朝天miàn huáng jī hóng 面黄肌闳miàn huáng jī shòu 面黄肌瘦míng rì huáng huā 明日黄花nǎi huáng bāo 奶黄包nán rén xī xià yǒu huáng jīn 男人膝下有黄金Nèi huáng 内黄Nèi huáng xiàn 内黄县niú huáng 牛黄pí huáng 皮黄pìn mǔ lí huáng 牝牡骊黄qiǎn huáng sè 浅黄色qīng huáng 青黄qīng huáng bù jiē 青黄不接qù yǎng má huáng jiǎn 去氧麻黄碱rén lǎo zhū huáng 人老珠黄rén zào huáng yóu 人造黄油sǎo huáng 扫黄sǎo huáng dǎ fēi 扫黄打非sǎo huáng yùn dòng 扫黄运动shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū , shū zhōng zì yǒu yán rú yù 书中自有黄金屋,书中自有颜如玉shǔ hēi lùn huáng 数黑论黄shǔ huáng dào hēi 数黄道黑Tái wān huáng shān què 台湾黄山雀tān huáng cài 摊黄菜táng láng bǔ chán , huáng què zài hòu 螳螂捕蝉,黄雀在后tiān dì xuán huáng 天地玄黄tuō yǎng má huáng jiǎn 脱氧麻黄碱wàng xià cí huáng 妄下雌黄xī huáng cǎo 溪黄草xī huáng jí líng 西黄鹡鸰xì zuǐ huáng lí 细嘴黄鹂Xiāng huáng qí 镶黄旗xiǎo huáng 小黄xiǎo huáng guā 小黄瓜xiǎo huáng jiǎo yù 小黄脚鹬xiè huáng 蟹黄xiè huáng shuǐ 蟹黄水xìn kǒu cí huáng 信口雌黄xióng huáng 雄黄xióng huáng jiǔ 雄黄酒yǎ ba chī huáng lián 哑巴吃黄莲yǎ ba chī huáng lián 哑巴吃黄连yǎ ba chī huáng lián , yǒu kǔ shuō bu chū 哑巴吃黄连,有苦说不出yān huáng guā 腌黄瓜yǎn wén huáng shān què 眼纹黄山雀yǎo rú huáng hè 杳如黄鹤Yí huáng 宜黄Yí huáng xiàn 宜黄县Yìn dù jīn huáng lí 印度金黄鹂Zàng huáng què 藏黄雀zāo liū huáng yú 糟溜黄鱼zāo liū huáng yú piàn 糟溜黄鱼片zhè huáng 柘黄zhǐ huáng jīn 纸黄金zōng huáng 棕黄zǒng luǎn huáng guǎn 总卵黄管