Có 1 kết quả:

huáng tǐ qī

1/1

huáng tǐ qī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

luteal phase (period in the menstrual cycle when an embryo can implant in the womb)