Có 1 kết quả:

huáng yuán suān yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

xanthate