Có 1 kết quả:

huáng hóu fēng hǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) European bee-eater (Merops apiaster)