Có 1 kết quả:

huáng hóu wú

1/1

huáng hóu wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-throated bunting (Emberiza elegans)