Có 1 kết quả:

huáng piào lìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

xanthine