Có 1 kết quả:

huáng zuǐ shān yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) alpine chough (Pyrrhocorax graculus)