Có 1 kết quả:

huáng zuǐ qián niǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) yellow-billed loon (Gavia adamsii)