Có 1 kết quả:

huáng zuǐ jiǎo xiāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) mountain scops owl (Otus spilocephalus)