Có 2 kết quả:

Huáng tǔ dì ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ ㄉㄧˋhuáng tǔ dì ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Yellow Earth, 1984 movie by Zhang Yimou 張藝謀|张艺谋[Zhang1 Yi4 mou2]

Từ điển Trung-Anh

the yellow earth (of China)