Có 1 kết quả:

Huáng tǔ Gāo yuán ㄏㄨㄤˊ ㄊㄨˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Loess Plateau of northwest China