Có 1 kết quả:

huáng tóu jí líng ㄏㄨㄤˊ ㄊㄡˊ ㄐㄧˊ ㄌㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) citrine wagtail (Motacilla citreola)