Có 1 kết quả:

Huáng shān

1/1

Huáng shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mt Huang
(2) Yellow mountains
(3) Huangshan prefecture level city centered around Huangshan Mountains in south Anhui

Một số bài thơ có sử dụng