Có 1 kết quả:

Huáng dì zú

1/1

Huáng dì zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tribes under the Yellow Emperor