Có 1 kết quả:

huáng hūn liàn ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fig. romantic relationship between an elderly couple
(2) falling in love in the autumn of one's life