Có 1 kết quả:

Huáng guǒ shù Dà Pù bù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huangguoshu falls, Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou